Aeneas' Family Tree

         ? + Atlas
          |
          |
         Electra + Zeus ? + Teucer  Oceanus + Tethys
             |     |          |
             |     |          |
            Dardanus + Bateia    ? + Simoeis
            _________|______      |
            |  |     |      |
           Ilus |  Erichthonius + Astyache ? + Scamander
              |        |       |
              |        |       |
         Simoeis + ?        Tros + Callirrhoe  Adrastus + ?
             |     ______________|________________    |
             |     |       |    |    |    |
          Hieromneme + Assaracus Ganymede Cleopatra Ilus + Eurydice
                |     _____________________________|
                |     |     |
               Capys + Themiste Laomedon
                  |
                  |
           Aphrodite + Anchises + ?
              ____|____   |
              |    |   |
             Aeneas Lyrus daughters
                        
                             

Back to Family Trees Page