Descendents Of Chaos

                   Chaos
     _____________________________|____
     |   |      |       |
    Erebus + Nox    Tartarus + -----Gaia
       |          |    |
     The Fates        |   __|_______________________
      Thanatos   Echidna + Typhon |        |   |
      Sleep        |    Mountains   Ouranus  Pontus
      Dreams      Orthos            |+Gaia+|_________________________________________   
      Momus       Ladon            |   |       |    |    |    |
      Care      Nemean Lion          |  Thaumas     Nereus Eurybia Phorcys + Ceto    
    The Hesperides    Eagle            | Electra+|_______   |   _______________|____________________________ 
      Nemesis      Sphinx            |     |   | Nerieds  |    |   |   |    |      |  
      Eris      Cerberus           |   Harpies Iris    Gorgons Scylla Graea Sirens Hesperides Thoosa + Poseidon       
      etc.     Calydonian Boar    __________|_______________________________                       |  
               Chimera      |    |    |    |    |   |                     Polyphemus  
             Hydra of Lerna   Cyclops Giants Titans Erinyes Nymphs Hecatoncheires
                 
                 
                 
                 

Family Trees Page