Deucalion's Family Tree

                            Titans
                           _____|_____ 
                           |     |
                      ? + Prometheus Epimetheus + Pandora
                       |            |
                       |            |
                      Deucalion    +    Pyrrha
              ________________________________|______________________________
              |         |                |      |
 ? + Deimachus Orseis + Hellen    Melantheia + Hyamus     ? + Amphictyon Protogenia + Locris
  |    ___________|_________        |         |          ____|____
  |    |    |      |        |         |          |    |
Aenarete + Aeolus Dorus + ? Xuthus + Creusa Melaneis + Apollo Itonus + Melanippe  Aethlius Opus                          
     |        |    ___|_____________   |
     |        |    |    |   |   |
     -      Tectamus Diomede Achaeus Ion Delphus
     |                     
   Sisyphus

Back to Family Trees Page