Egyptian Mythological Figures
               Nun
 _____________________________|___________________________
 |   |   |   |    |  |   |    |    |
Nau + Naunet Huh + Hauhet Atum Kuk + Kakuet Amun + Amaunet
  |           ____|___ 
  |           |   |
 Ptah + Sekhmet     Shu + Tefnut          ? + Re + Mut
    |         ___|___             |   |
    |         |   |             |   |
 Nefertem        Geb + Nut     ? + Re + ?  Ma'at Khonsu
      _________________|__________   |  |
      |    |     |   |   |  |
      Seth + Nephthys + Osiris + Isis  |  |    ? + Neith + ?
              |    |    | Bastet    |    |
              |    |    |        |    |
            Anubis  Horus + Hathor     Apophis Sobek
             _______________|___________
             |    |    |    |
            Tuamutef Imsety Hapi Qebehesenuf

Back to Main Egypt Page
Back to Family Trees Main Page