Herakles' Family Tree

                                 
                  Perseus + Andromeda
  _________________________________________|________________________________________________
  |   |           |      |             |         |
Perses Heleus Hipponomaea + Alcaeus   Electryon + *Anaxo      Mestor + Eurydice Sthenelus
            _____|_____     ________|__________________    |        |
            |     |     |        |    |    |        |
          *Anaxo Amphitryon + Alcmene + Zeus Lycimnios Others Pterelaus  Eurystheus
                    |     |___
                    |      |
           Automedusa + Iphikles  ? + Herakles + Deianeria        ? + Eurytus
                 |       |_____   |_____________________    |
                 |          |     |    |    |    |
               Iolaus + Megara ? + Antiochus Others Makaria Hyllus + Iole
                   |     |
                   |     |
                 Leipephile + Phylas
                ____________|_
                |      |
           Apollo + Thero ? + Hippotes
              |     |
              |     |
             Aletes   Chaeron

Back to Family Trees