The House of Atreus

                     Zeus + Pluto
                        |
                        |
                  Dione + Tantalus
         Oenomaus   __________|_________
           |     |         |
         Hippodamia + Pelops       Niobe 
  ________________________|__________________________________________________________________________          
  |     |             |                              |          
Pittheus Chrysippus         Atreus + Aerope*                      Thyestes + Aerope*   
  |               _______________|________________                __________|____      
 Aethra + Aegeus         |      |         |                |       |     
    |       Nestor + Anaxibia Menelaus + Helen**  Agamemnon + Clytemnestra^    Aglaus    Pelopea + Thyestes   
   THESEUS      ______|______       |     ____________|__________________             |
            |      |       |     |     |         |             |  
           7 sons  2 daughters    Hermione + Orestes Electra + Pylades  Iphigenia        Aegisthus  
                             |      ______|______                   
                             |      |      |                   
                            Tisamenus   Medon   Strophius                 
                              

 Clytemnestra^ / Helen**
    |
    |
    V                                     Ares + Demonice
                                            |
        Batieia + Oebalus                         Thestius + Eurythemis
 ______________________|____________________     __________________________________|_____________________________
 |    |    |     |       |     |    |      |      |    |     |     |
Arena Icarius Aphareus Leucippus Tyndareus/Zeus + Leda Eurypylus Hypermenstra Iphiclus Evippus Plexippus Althea
            ____________________________|_____________________________
            |     |     |   |     |    |     |
         Clytemnestra^ Phylonoe Helen Castor Polyduces Timandra Helen**

Back to Family Trees