Jason's Family Tree            Aeolus + Enarete
             _____|________________
             |     |     |
     Alcidice + Salmoneous *Cretheus Athamas Hermes + Chione
         |                    |
         |                    |
  Poseidon + Tyro + *Cretheus      Maestra + Autolycus
   ________|_    |____________________     |
   |    |      |    |   |     |
  Neleus Pelias ? + Amythaon Pheres Aeson + Polymede
         ____|____           |
         |    |           |
        Bias Melampus        Jason + Medea
                        _____|_____
                        |     |
                       Mermerus Pheres

Back to Family Trees Page