Minos' Family Tree

 Perseis + Helios Zeus + Europa + Asterius                 
     |     _____|_______________           
     |     |    |     |          
bull + Pasiphae + Minos Sarpedon Rhadamanthus                 
   |     |________________________________________________________________________________________
   |          |     |    |         |     |    |     |     |
 Asterius Dionysus + Ariadne Xenodice Phaedra + Theseus Catreus Deucalion Glaucus Androgeos Acacallis + Apollo
   _______________|_______________                                     |
   |    |     |     |                                     |
  Thoas Staphylus Oenopion Peparethus                                 Miletus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dexithea + Minos + Paria
     |    |_________________________________      
     |    |      |     |     |      
 Euxanthius Eurymedon Nephalion Philolaus Chryses


Back to Family Trees