The Pleiades

Pleiades
           Oceanus + Tethys
               |
               |
         Atlas + Pleione
     _______________|____________________________________________________________________________
     |         |         |    |        |         |     |
   Electra + Zeus   Taygete + Zeus + Maia Asterope + Ares Celaeno + Poseidon + Alcyone Merope + Sisyphus
  __________|_________     |    |        |        |    __|__________________________________
  |    |     |     |    |        |        |    |     |             |
Iasion Harmonia Dardanus Lacedaemon  Hermes     Oenomaus     Lycus Hyperenor Hyrieus + Clonia Apollo + Aethusa
                                               _____|____      |
                                               |    |      |
                                          Polyxo + Nycteus Lycus    Eleuther
                                          ______|__
                                          |    |
                                         Amphion Zethus

Back to Main Family Trees Page