Rulers Of Argos

                 Niobe + Zeus Neaera + Strymon
                    |       |
                    |       |
   Tethys + Oceanus         Argos  +  Evadne
      |          ______________|______________
      |          |    |    |     |
 Melia + Inachus        Ecbasus Piren Epidaurus Criasus + Melantho
    |                           _____|_____
    |                           |     |
   Io + Zeus                      Phorbas Cleoboea
     |
     |
    Epaphus + Memphis
  ____________|_______
  |     |    |
 Libya Lysianassa Thebe


             ? + Polybus
              |
              |
          Talaus + ?
        __________|__________
        |     |    |
*Amphithea + Adrastus Eriphyle Pronax + ?
      |              |
      |              |
    Deiphyle + Tydeus      *Amphithea
        |_________
        |    |
      Epigoni  Diomedes    Triopas + ?
                       |
                       |
                      Messene + Polycaon


          Alector + ?
           _______|______
           |      |
         Capaneus   Iphis


                 ? + Aristomachus
                  |
                  |
               ? + Temenus
        _______________|_____________________
        |     |    |    |    |  
Deiphontes + Hyrnetho Phalces Cerynes Argaeus Cisus + ?
                            |
                            |
                           Medon          Tyro + Cretheus
          _____|____
          |    |
       ? + Amythaon Aeolia + Calydon  Abas + Aglaia
        |               _____|______________
        |               |     |    |
       Bias + Pero*    Talaus + Lysimache Acrisius Proetus + Antia 
      ______|___         |           ________|(Stheneboea)
      |    |         |           |     |
Croptpus Anaxibia Talaus + ?  ? + Pronax          Pero* (daughter) + Melampus
  |          |     |
  |          |     |
 Sthenelus + ?  Adrastus + Amphithea
    _____|___      |
    |    |      |
  Gelanor Cometes + Aegialia + Diomedes
Cretheus = jason family tree
Acrisius = perseus family tree
                
King of Argos
-Argos
-Inachus
-Alector
Triopas
-Bias
-Iphis
-Adrastus
-Acrisius
-Proetus
Danaus
-Gelanor
Danaaus
Lynceus
-Temenus


Back to Family Trees