Rulers of Elis

            Deucalion + Pyrrha  ? + Zeus
                 |      |
                 |      |  
               Protogeneia + Aethlius
                     |
                     |
 ? + Coronus         (naiad) + Endymion     ? + Phorbus
  |     _________________________|___________     |
  |     |   |         |     |     |        
Anaxiroe + Epeus Paeon Poseidon + Eurycyda Aetolus + Pronoe    ? + Dorus
     |            |        ____|______     |
     |            |        |     |     |
   Hyrmina        ? + Eleus Aeolia + Calydon Pleuron + Xanthippe
               |        |     ________________________________
               |        |     |    |     |      |
              Augeas     Epicaste + Agenor Sterope Stratonice Laophonte
                          |
                          |
                         Thestius + ?
                             |
                             |
                             Leda

Actor + ?
   |
   |
Cteatus + ?
    |
    |
  Amphimachus + ?
        |
        |
       Eleus


Ruler of Elis

Back to Family Trees Page