Rulers of Sparta

King of Sparta

              Poseison + Libya
                  |
                  |
  Atlas + Pleione  Cleocharia + Lelex
     |          __|__________________
     |          |    |     |
   Taygete + Zeus  ? + Eurotas  Bias    Cleson + ? 
       |      |               |
       |      |               |
     Lacedaemon + Sparta              Pylas + ?
   _______________|_____________________          |
   |    |    |         |          |
  Asine Himerus Amyclas + Diomede Eurydice + Acrisius Pylia + Pandion
  ________________________|__________     |
  |    |     |       |     |
Leanira Arglaus Cynortas + ? Hyacinthus Danae + Zeus
              |           |
              |           |
              |       ? + Perseus
              |        |
              |        |
        Bateiea + Perieres + Gorgophone  
            |     _|______________________________
            |     |    |     |     |
        ? + Hippocoon Icarius Aphareus Leucippus Tyndareus + Leda + Zeus
         |            _____________________________|  __|________________
         |            |            |     |         |
        sons          Castor  Agamemnon + Clytemnestra Helen + Menelaus Pollux      
                            __|_______     _____|_______
                            |    |     |      |   
                          Electra Orestes + Hermione Nicostratus    
                                   |         
                                   |         
                              ? + Tisamenus
                     _____________________|_________________    
                     |     |    |    |     |    
                   Cometes Daimenes Sparton Tellis Leontomenes 

Heraklids Take Over:

                Oedipus + Jocasta 
                    |       
                    |       
    Deianira + Herakles Argia + Polynices     
         |         |          
         |         |          
    Iole + Hyllus    Thersander + ?      
       |             |     
       |             |     
   ? + Cleodaeus       ? + Tisamenus                       
    |             |        
    |             |        
   Aristomachus + ?      Autesion + ?
  _______________|__________     ____|____  
  |     |       |     |    |
Temenus Cresphontes Aristodemus + Argeia Theras + ?
              _______|_____      |
              |      |      |
          ? + Eurysthenes Procles + ? Oeolycus + ?
           |           |       |
           |           |       |
        ? + Agis        ? + Sous     Aegeus
         |           |     
         |           |     
     ? + Echestratus      Eurypon + ?   
      |                |   
      |                |   
    Leobotes + ?           Pryanis + ?  
         |                | 
         |                | 
     ? + Dorssus           ? + Eunomus           
      |                |    
      |                |    
    Agesilaus + ?          Polydectes + ?            
        ___|_____________          |
        |        |          |
    ? + Archidamus   Archelaus + ?    Charillus + ?
    __|_______          |          |
    |    |          |          |
? + Eudamidas Agis + ?   ? + Teleclus      Nicander + ?          
 |         |     |               |
 |         |     |               |
Agis     Eurydamidas  Alcamenes + ?      ? + Theopompus
                   |        |
                   |        |
               ? + Polydorus  ? + Archidamas  ? + Diactorides
                |        |      _____|____
                |        |      |    |
            ? + Anaxandrus    Zeuxidamus + Eurydame Menius
             |               |
             |               |
         ? + Eurycrates         ? + Anaxidamus        
       _____|____             |            
       |    |             |
    ? + Leon Anaxander          Archidamas + ?
     |                      ___|______
     |                      |    |
   Anaxandries + ?    Demarmenus + ?   ? + Agesicles Agis
  ______________|___________     |     |
  |     |       |     |     |
Leonidas Dorieus ? + Cleombrotus Chilon + ?  ? + Ariston   ? + Menares  ? + Diactorides
      _________|___         |    |        |      ____|_____
      |      |         |    |        |      |    |
   ? + Cleomenes Pausanias + ?     ? + Demaratus ? + Leotychides + Eurydame Menius
    |           |               |       |
    |           |               |       |
? + Cleonymus     ? + Plistonax           Zeuxidamus + ?  |
 |           |                     |   |
 |           |                     |   |
Leonidas + ?    Pausanias                Archidamus + Lampito
     |                      
     |                      
   Cleomenes                


Back to Family Trees