Rulers of Troy

               
               
              Scamander* + Idaea    Atlas + Pleione  
                    |          |
                    |          |
                  Teucer + ?  Zeus + Electra           ? + Erechtheus
                      |     |                |
                      |     |                |
        Simoeis + ?        Batia + Dardanus  ? + Poseidon Boreas + Orithyia
         _____|_____       _____|_______    |      _______|_________
         |     |       |      |    |      |    |    |
Assaracus* + Hieromneme Astyoche + Erichthonius  Idaea + Phineus + Cleopatra Zetes Calais
      |           |               ____|_____
      |           |               |    |   
     Capys  Callirrhoe* + Tros            Plexippus Pandion
       _________________|_______________
       |    |      |     |
     Ganymede Assaracus* Kleopatra  Ilus + Eurydice   ? + Scamander*
                         |     _______|__________
                         |     |    |    |
                       Laomedon + Strymo Teucer Callirrhoe*
                     _______________|__________
                     |     |    |   |
              Telamon + Hesione Tithonus Priam Proclia + Cycnus
                  |
                  |
                 Teucer 

 
King of Troy

Back to Family Trees