Sisyphus' Family Tree

           Deucalion + Pyrrha
                |
                |
               Hellen + Orseis ? + Deimachus
              _________|      |
              |    |      |
Pleione + Atlas     Dorus  Aeolus  + Enarete
    |    __________________________|___________________________
    |    |     |    |     |    |   |    |
   Merope + Sisyphus Athmas Aethlius Cretheus Macar Magnes Perieres
  ________|_____________________________
  |      |       |     |
Glaucus + ? Ornytion + ? Thersander Almus
    |       |_______
    |       |   |
  Bellerophontes Phocus Thoas          

Back to Family Trees Main Page