Titans' Family Tree


                      Oranos + Gaia
      ________________________________________|____________________________________________________________________ **
      |      |     |                |             |    |     |   |
Zeus + Mnemosyne   Hyperion + Theia              Crius + Eurybia      Coeus + Phoebe  Cronos + Rhea
   |         __________|__________________    ___________|_____________    ____|____       |
   |         |    |         |    |    |        |    |    |       GODS
 9 Muses  Perses + Helios Selene       Eos + Astraeus Pallas + Styx* Perses + Asteria Leto + Zeus
 __________________|_________________    ________|_______    ____|__       |     _____|____
 |     |    |     |   |    |    |   |    |   |       |     |    |
Pasiphae Augeus Aeetes  Phaeton Circe  Winds Stars Lucifer Cratos Bia     Hecate   Apollo Artemis**____________________________________________________________________________________________________________________________
     |    |                                                 |     |
   Iapetus + Themis                                              Tethys + Oceanus
  __________|___________________________________________    _______________________________________________________|   |_________________________________________________________________
  |     |                |     |    |    |   |   |    |    |    |    |   |    |          |         |    |    |
Hesperus Prometheus + Celaeno Pandora + Epimetheus Atlas  Metis Rivers Europa Asia Calypso Tyche Eurynome Styx* Doris Electra + Thaumas Callirrhoe Aeetes + Idyra 3,000  3,000
    ______________|____       |    |                                           _____|____     |       |    Rivers Streams
    |     |    |       |    |                                           |    |     |       |
  Chimaereus Lycus Deucalion + Pyrrha  Dione                                         Iris  Harpies   Geryon     Medea
          ______________|____________
          |             |
    Hermes + Chione + Apollo      Helen (male)
       |    |
       |    |
    Autolycus  Philammon


Back to Main Family Trees Page