Calydonian Boar Hunters

Name City
Admetus Pherae
Amphiaraus Argos
Ancaeus Arcadia
Atalanta Arcadia
Castor Lacedaemon (Sparta)
Cepheus Arcadia
Dryas Calydon
Eurytion Phthia
Idas Messene
Iolaus Thebes
Iphicles Thebes
Jason Iolcus
Lynceus Messene
Meleager Calydon
Peleus Phthia
Pirithous Larissa
Polyduces (Pollux) Lacedaemon (Sparta)
Telamon Salamis
Theseus Athens
Thestius' Sons ?