Iolaus' Family Tree

              Arachnophobius + ?
                      |
                      |
               Althea + Agorophobius + ?
                  |       |
                  |       |
    Leandra + ?    Althea + ?     Xenophobius + ?  
        |     ________|___________       |
        |     |     |    |       |
       Skoros + Erytheia Crisagas Flatus  ? + Oineus
       _______|_________         _______|
       |     |   |         |   |
   Ania + IOLAUS  OTHERS ? + ?      Menos Orestes + Niobe
     |           |
     |           |
    2 kids?        Regina