Xena's Family Tree
      Atrius + Cyrene + ##  
        ____|___   |    
        |   |   |
      Lyceus Toris XENA + Borias
              |  |  
              |  |
             Eve Solan 

 
 ## = Atrius or Ares (or another god)